Училищни документи

Училищни документи

Годишен план за дейността на училището - тук
Учебен план 2021/2021 година - тук
Етичен кодекс - тук
Стратегия за развитие на училището - тук
Мерки за повишаване на качеството на образованието - тук
План за квалификационната дейност - тук

 

Програма по Превенция за отпадане 2021-2022г. - тук
Програма за занимания по интереси - тук
Програма за предоставяне на равни възможности - тук
Програма за целодневна организация на учебния ден - тук

 

Правилник за дейността на училището - тук

 

План за действие по БДП - тук