Прием след VII клас

Прием след VII клас

Прием след VII клас

ПРИЕМ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
СЛЕД 7-МИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

172 Обединено училище „Христо Ботев“ Ви предлага следната възможност за продължаване на обучението в 8 клас на вашето дете:
1.Утвърденият държавен план-прием е 1 паралелка с 26 места – 8 „а” клас.
2.Паралелката  е професионална - с професия „Оператор в производството на облекло“  и специалност „Производство на облекло от текстил“ с изучаване на АЕ.

3. ФОРМИРАНЕ НА БАЛ  за прием
 Удвоената  оценка от изпита на  НВО по Български език и литература  
 Удвоената  оценка от изпита на НВО по Математика
 Годишната оценка от свидетелството за завършено основно образование по Изобразително изкуство
 Годишната оценка от свидетелството за завършено основно образование по Технологии и предприемачество

4.Професионалното образование се придобива след:

  • 3 г. обучение за част от професия в 172 ОбУ „Христо Ботев“ и продължаване на обучението в Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София с допълнителен Държавен план-прием след 10-ти клас със срок на обучение 2 години (общо 5 години).
  •  Успешно положени държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация по теория и практика за професията "Оператор в производството на облекло". Държавните изпити се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от МОН.
  • Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

172 ОбУ разполага с квалифицирани преподаватели и много добра материално техническа база за качествено обучение. Учебната практика се провежда в специализиран кабинет. Производствената практика е  в реална работна среда с възможност за професионална реализация във водещи фирми на местния бизнес.
 

В 172 ОбУ ,,Христо Ботев“  има активно работещи клубове за извънкласни дейности в направление спорт, наука и изкуства. Училището работи по Национални програми и Проекти, финансирани от ЕС по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Очакваме Ви при нас в 8-ми клас!
            
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В 172 ОбУ,, Христо Ботев“  – VІІІ КЛАС:


1. Свидетелство за завършено основно образование, VІІ клас – оригинал
2.Медицинско свидетелство
3.Справка за личен картон – получава се от 172 ОбУ,, Христо Ботев“  и се попълва в момента на записването.

Забележка:  Здравната профилактична карта /с внесени всички имунизации/ се предава на 15 септември  на класния ръководител.